Skip to content

Galway Chamber welcomes Bilingual Status for Galway.

Galway Chamber has a long association with Gaillimh le Gaelige since its inception in 1987 and support their work in the promotion and use of the Irish language in the city. This status will reinforce the economic benefits associated with the use of the Irish language in Galway city and it will also enhance Galway's cultural image.

Gaillimh le Gaeilge

Bunaíodh Gaillimh le Gaeilge chun a chinntiú go leanfadh an buntáiste mór geilleagrach don chathair a ghabhann leis an nGaeilge. Ó bunaíodh í, tá ag éirí le Gaillimh le Gaeilge infheictheacht na Gaeilge a ardú, agus úsáid na Gaeilge ó lá go lá a chur chun cinn sa Chathair. Tá ag éirí le scéimeanna ar nós ‘Cairde Ghaillimh le Gaeilge’ ‘An tSeirbhís Gaeilge sa Ghnó’ agus ‘Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh’ dul i bhfeidhm ar phobal leathan ar bhealach cairdiúil oscailte. 

Cuireann muid seirbhís aistriúcháin agus tacaíocht phraiticiúil ar fáil chun cabhrú leis an lucht gnó  comharthaíocht, páipéar ceannteidil, biachláir, meáin shóisialta agus suímh ghréasáin a sholáthar go dhátheangach.

Is ar infheictheacht na teanga a dhíríonn muid ár n-aird go príomha toisc go mbíonn tionchar mór ag timpeallacht dhátheangach fheiceálach, agus toisc gur sprioc insroichte é lenár n-acmhainní teoranta. Buíochas don Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán–príomh-mhaoinitheoirí Ghaillimh le Gaeilge – as ucht an mhaoinithe a chuireann siad ar fáil dúinn gach bliain tríd an gCrannchur Náisiúnta. Tá ár mbuíochas tuillte chomh maith do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus do  scéim Chairde Ghaillimh le Gaeilge i gcomhar le Cumann Tráchtála na Gaillimhe a chuireann suim fhiúntach airgid ar fáil dúinn gach bliain. 

GaillimhleGaeilgeBBQ22.06.2023_86-1024x683
Gradam-2
pins gleg

Gaillimh le Gaeilge was founded to ensure that the great economic advantage for the city that comes with the Irish language would continue. Since its foundation, Galway le Gaeilge has succeeded in raising the visibility of the Irish language and promoting the use of Irish on a day-to-day basis in the city. Schemes such as 'Cairde Ghaillimh le Gaeilge' 'The Irish in Business service'  Cairde Ghaillimh le Gaeilge and  Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh are succeeding in influencing a wide public in a friendly and open way.

We offer a translation service and practical support to help businesses to provide bilingual signage, letterhead, menus, social media and websites.  

We mainly focus on the visibility of the language because a visible bilingual environment has a big impact, and because it is an achievable goal with our limited resources. Thanks to the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media– the main funders of Galway with Gaeilge ¬– for the funding they provide to us every year through the National Lottery. Míle buíochas also to Galway City Council and to our Cairde Ghaillimh le Gaeilge membership in conjunction with the Galway Chamber who provide us with valuable funding every year.

Screenshot 2023-07-27 at 10.59.40

Bilingual Status for Galway

Stádas Dátheangach do Ghaillimh

Bilingual Status for Galway

Stádas Dátheangach do Ghaillimh

Bilingual Status for Galway

Stádas Dátheangach do Ghaillimh

Is ábhar bróid dúinn i nGaillimh le Gaeilge gur aontaigh Comhairleoirí Cathrach na Gaillimhe rún i bhfómhar na bliana 2015 le stádas dátheangach a bhronnadh ar an gcathair. Lá mór don Ghaeilge agus do Ghaillimh araon nuair a d’fhógair Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn, Cathair na Gaillimhe mar an chéad chathair in Éirinn le stádas dátheangach oifigiúil Dé Luain, 7 Márta 2016. Bhí an stádas seo ar cheann de na príomhspriocanna ag Gaillimh le Gaeilge agus muid i mbun ár gcuid oibre ag cur na Gaeilge chun cinn i gcathair na Gaillimhe. 

 

Galway City Council's approval of a bilingual status resolution in autumn 2015 is a source of pride for Gaillimh le Gaeilge. It was a proud day for both the Irish language and Galway when President Micheál D. Ó hUigínn, announced Galway City as the first city in Ireland with official bilingual status on Monday, 7 March 2016. It was one of the main goals of Gaillimh le Gaeilge to attain this status as we worked to promote the Irish language in the city.

Claddagh

Projects

Tograí Ghaillimh le Gaeilge

Gaillimh le Gaeilge

For more information please contact:

Gaillimh le Gaeilge

Kirwan House, Flood Street, Galway.

+353 91 568876 | eolas@gleg.ie | www.gleg.ie